reklama
 
 

Zdeněk Holý zůstává děkanem FAMU, rektor ho podržel. Akademický senát se chce bránit

8. 6. 2018 11:18
Rektor AMU se s kritiky děkana FAMU setkal čtyřikrát, stanoviska obou stran se ale smířit nepodařilo. Další pokus má následovat.

Za "většinou obecná tvrzení, která nejsou doložena konkrétními přesvědčivými argumenty", označil rektor pražské Akademie múzických umění výhrady vůči děkanovi FAMU Zdeňku Holému.

Jeho odvolání minulý měsíc navrhl akademický senát nejznámější české filmové školy, jehož členy jsou dokumentarista Vít Klusák či režiséři David Jařab a Petr Marek.

Věc však musel posoudit právě rektor AMU Jan Hančil. Ten nyní rozhodl, že Holého z funkce odvolávat nebude, jak informoval server Echo24.cz.

"Odvoláním děkana a následným avizovaným odchodem vedoucích několika kateder by bylo ohroženo naplňování základních zákonných funkcí FAMU," vysvětlil rektor v narážce na dřívější stanoviska například vedoucího katedry scenáristiky Petra Jarchovského nebo šéfů kateder kamery, střihu či zvukové tvorby. Ti všichni deklarovali, že pokud bude děkan odvolán, rezignují na funkce.

Podle akademického senátu FAMU rektorovo páteční rozhodnutí ohrožuje stabilitu fakulty a senát proti němu podnikne právní kroky.

"Pokud rektor jmenoval v roce 2016 Zdeňka Holého děkanem ve chvíli, kdy jej senát zvolil těsnou většinou pěti hlasů z devíti a kdy akademická obec preferovala jiného kandidáta, je pro nás nepochopitelné, že nyní odmítl děkana Holého odvolat, když pro to hlasovalo osm z devíti členů senátu a návrh na odvolání podepsala více než čtvrtina akademické obce," sdělila stanovisko senátorů, kteří pro odvolání hlasovali, předsedkyně senátu Helena Bendová.

Holý, který je děkanem FAMU od předloňského května, dle akademického senátu nerespektoval demokratické principy, překračoval své pravomoci či nedostatečně plnil program, s nímž byl zvolen.

Akademický senát dnes hlasy všech 8 přítomných senátorů jednomyslně schválil návrh na odvolání děkana. Na začátku zasedání AS přečetl prohlášení: “Vážení členové akademické obce, senátoři, kteří podali návrh na odvolání děkana FAMU, si jsou vědomi závažnosti tohoto kroku a přistupují k němu s maximální zodpovědností a důrazem na budoucnost naší školy. Akademický senát je suverénní orgán akademické samosprávy, je volený akademickou obcí a jako takový nepodléhá a nemůže podléhat žádným mocenským tlakům. Vždy se snaží jednat v zájmu fakulty, jedná v souladu se zákonem a vnitřními pravidly školy. Strávili jsme dlouhou dobu snahou o nalezení možností dialogů se současným děkanem naší školy Zdeňkem Holým. Po měsících neúspěšných pokusů jak během zasedání akademických senátů, tak během soukromých debat s děkanem, jsme se vší odpovědností dospěli k návrhu na děkanovo odvolání. Důvody našeho rozhodnutí jsme již několikrát popsali. Nejsou mocenského ani destruktivního charakteru. To jsme se snažili dokázat i nabídkou naší vlastní rezignace za předpokladu, že děkan též sám odstoupí, a tím se otevře cesta k odblokování situace. Bohužel se konsenzuální řešení krize ani po mediaci s rektorem nepodařilo nalézt. Škola je dlouhodobě ve stavu napětí, výrazná část akademické obce chová k vedení školy nepřekonatelnou nedůvěru a nedaří se najít shodu mezi orgánem samosprávy (senát) a orgánem vedení (děkan). Věříme, že vše je možné řešit, ale ne za stávajících poměrů. Zdeněk Holý přišel na FAMU ve složité situaci, přesto však měl v rukou možná historickou šanci na její zlepšení. Po dvou letech je ale viditelné, že tuto šanci se mu nepodařilo proměnit. Mrzí nás to stejně, jako to mrzí vás. Jako zástupci vámi voleného orgánu ale vnímáme odpovědnost za stav školy a v souladu s naším svědomím hledáme řešení. Byli jsme to i my, kdo zvolení Zdeňka Holého děkanem školy uvítal, nicméně více než dva roky, které Zdeněk Holý měl jako děkan k dispozici, jsou dostačující pro vyslovení nedůvěry jeho způsobu řízení. To, že se k našemu kroku pozitivně vyjádřilo více než dvacet pět procent členů akademické obce, že ihned po jeho zveřejnění vznikla široká studentská podpora, nás přesvědčilo, že nejsme sami, kdo vnímá, že na fakultě existují problémy spjaté s tím, jak je řízena. Zdeněk Holý se výrazně odklonil od svého původního programu. Před dvěma lety sliboval propojení školy, která ale nikdy nebyla více rozdělená než nyní. Představil zajímavý tým spolupracovníků - nové proděkanky, ale žádná z nich nevydržela ve svém úřadu do dnešního dne. Sliboval zpřísnění rozkladů studia, ale jen za cenu, že tomu bude předcházet narovnání kreditového systému na škole. K zpřísnění došlo, ale k narovnání kreditů nikoli. Sliboval navýšení platů pedagogů, ke kterému však dochází pouze v rámci časově omezeného grantu OP3V, a naopak šanci zvednout mzdy z k tomu určenému příspěvku Ministerstva školství promarnil. Ne vždy respektoval názory garantů a vedoucích kateder, což vedlo v důsledku i k několika případům ohrožení akreditované výuky. V tomto výčtu by se dalo dále pokračovat a sami jsme konkrétní výtky k vedení už předložili. Je zjevné, že to nejhorší přitom škola zažívá na obecné úrovni komunikace, vztahů a respektování akademických svobod. Po předložení našeho návrhu situace ještě eskalovala. Otevřela se stavidla mediálním manipulacím, které i kvůli výrokům Zdeňka Holého vykreslovaly školu lživě jako místo téměř kriminálních struktur, místo, kde de facto nevzniká žádná umělecká produkce a kde se hodnota názoru poměřuje jen věhlasem jeho nositele. Jako zástupci orgánu univerzitní samosprávy chceme důrazně odmítnout pomlouvačné názory na FAMU prezentované v médiích. Naši pedagogové i studenti každý rok vytváří a vytvářeli mnoho úspěšných a diváky i kritikou ceněných děl (poslední ročníky Cen české kritiky ovládli naši absolventi, podobně je tomu v případě Českého lva, řada filmů je pravidelně prezentována v zahraničí) a taková míra jejich dehonestace je nepřípustná a vypovídá o absolutní neznalosti FAMU a děl na škole vzniklých. Jako zástupci školy na straně jedné a její pedagogové a studenti na straně druhé věříme, že sebevědomá a moderní univerzitní instituce se nemusí uzavírat do sporů o „řemeslo“ nebo „umění“, do rozhodování, jestli jsou nutná “pravidla” nebo “tvůrčí svoboda”, protože ví, že jedno bez druhého nemá přílišný smysl. Věříme, že umělecká vysoká škola má být prostředím respektu k jinakosti, názorové, formální i obsahové různosti, kde zdánlivě protichůdné umělecké a filmové směry dokáží koexistovat v úctě, toleranci a vzájemné podpoře. Věříme, že škola potřebuje nový impuls a restart, který se neslučuje se silovým vymáháním poslušnosti, které na škole nastolil v některých případech Zdeněk Holý. Chceme, aby na škole přestala panovat atmosféra strachu a paranoi, která ze své podstaty neumožňuje vést racionální a věcný dialog. Vážíme si výzvy Apel, s mnohými jejími body souhlasíme a cítíme, že v zásadě nám jde o to samé, o co se pokouší její signatáři. Jakkoliv se mnohým z vás zdá náš dnešní krok unáhlený, nebo dokonce radikální, věřte, že mu předcházela celá série pokusů a snah nalézt smířlivý tón a nové cesty k řešení problémů, než které ve svém úřadu nabízel děkan. Bohužel ani po několika intervencích z naší strany, ani po plénu akademické obce, ani po následné mediaci s panem rektorem, které jsme odložením hlasování uvolnili prostor, nebylo z jeho strany akceptováno samotné jádro problémů, tolik viditelné na samotném rozdělení školy. Doufáme, že loajalita k FAMU převáží nad loajalitou ke konkrétní osobě Zdeňka Holého - mimo jiné i proto, že FAMU není jen místem pro pedagogy, ale především prostorem pro studenty, kteří si zaslouží respekt a zacházení, které není zatížené starými spory nebo boji o moc. Rádi bychom ujistili akademickou obec, že všechny procedurální záležitosti ve vedení školy, organizace státnic i klauzur, budou v případě schválení návrhu na odvolání děkana probíhat bez problémů dál. Vysoká škola zná princip zastupitelnosti a není tudíž třeba se o narušení výuky bát. Ať už bude výsledek hlasování jakýkoli, doufáme, že se během následujících měsíců podaří školu uklidnit a vyřešit některé z problémů, které se v poslední době zviditelnily, tak, aby byly s chodem školy nakonec spokojeny všechny katedry, ne pouze jejich část. Závěrem chceme říct, že si přes všechny rozpory vážíme práce Zdeňka Holého. Víme, že hledal cesty, jak problémy na škole řešit, a na některých katedrách byly za jeho přispění zavedeny pozitivní změny. Bohužel, postupem času jeho jednání nabylo silové, mocenské povahy. Výsledkem je dnešní stav, který se svým rozhodnutím snažíme řešit, ne prohloubit. Proto vyzýváme celou akademickou obec k pozitivní participaci na řešení stávající krize a jako zástupci vámi voleného orgánu slibujeme, že uděláme maximum, co bude v našich silách, abychom zajistili stabilizaci školy a její lepší směřování a společně došli k obecné spokojenosti. Uvědomujeme si, že řada problémů, které jsou z různých stran akademické obce slyšet, mají reálnou podobu. Avšak jejich řešení se nedá dosáhnout na úkor svobody, plurality a dialogu. Helena Bendová, Tomáš Janáček, David Jařab, Vít Klusák, Josefina Lubojacki, Petr Marek, Greta Stocklassa 28. 5. 2018”

Zveřejnil(a) Akademický senát FAMU dne 28. May 2018

Podle rektora AMU jsou mnohá z těchto obvinění založena na chybném výkladu postavení akademického senátu k děkanovi - to, co jeho kritici označují za pochybení, prý byly ve skutečnosti postupy plně v děkanově pravomoci.

Celý spor je složitější, než jak je prezentován v médiích, dodal rektor Hančil pro Český rozhlas Plus.

"Rektor tím podpořil pocit části veřejnosti, jemuž se zvnějšku lze jen těžko ubránit: že podobné problémy v komunikaci uvnitř školy či spory o povaze výuky a ohledně personálních či manažerských rozhodnutí by se měly nejprve řešit méně radikální cestou než odvoláním děkana," míní filmový kritik Aktuálně.cz Tomáš Stejskal.

4. 6. 2018 - Studentský happening "Poslušnost nelze vynutit!" #dobremu_dekanovi_se_skola_nerozpada

Zveřejnil(a) FAMU Happening - Poslušnost nelze vynutit dne 05. June 2018

Podle něj spor zbytečně posunulo a vyhrotilo, že značná část filmařské obce přispěchala se silným názorem, který bylo třeba ještě silnějšími slovy mediálně prezentovat.

"Do zákulisí nikdo nevidí, obě strany zjevně učinily některé nešťastné kroky, ale bude dobře, když spor přestane bytnět v podobě nových a nových obvinění na sociálních sítích, kde převládají posměšky a emoce, nad racionální argumentací, a začne se o to intenzivněji řešit na půdě školy," dodává Stejskal.

Podle rektora AMU Hančila by odvolání děkana FAMU Zdeňka Holého bylo krajním řešením, které "by mělo být podloženo jasným odkazem na prokazatelné závažné porušování zákona, vnitřních předpisů nebo dobrých mravů děkanem", usoudil rektor. Protože se tak podle něj nestalo, návrhu nevyhověl.

Rektor si je nicméně "vědom vážnosti situace" a "hlubokých rozporů uvnitř akademické obce FAMU".

Ve stanovisku uvedl, že inicioval "proces mediace, jejímž záměrem bylo sblížení radikálně vyhrocených stanovisek" akademického senátu FAMU s kolegiem děkana. Ani čtyři jednání však "bohužel nevedla k úspěchu a stanoviska obou stran se smířit nepodařilo", konstatuje rektor. V nejbližší době chce jednání obnovit.

V závěru stanoviska rektor AMU Hančil vyjadřuje víru, že stále existuje prostor pro jednání. "Je třeba využít této krize jako příležitosti, dát si tu práci zkusit pochopit argumenty druhé strany a najít smír," přeje si Hančil, podle nějž by bylo "velice neblahé trvat na radikálně vymezených pozicích".

Obě strany se dopustily politováníhodných výroků a v médiích vznikl zkreslený obraz fakulty, přiznává Hančil, nadále však přesvědčený, že FAMU je "vynikající výběrovou školou s velkým mezinárodním renomé a úspěchy, na níž ve všech oborech studují mimořádně nadaní a motivovaní studenti a působí špičkoví pedagogové a umělci", jak dodal.

To, co akademický senát děkanovi vyčítá, je na debatu, ne na odvolání, míní dokumentaristka a pedagožka FAMU Helena Třeštíková. | Video: Martin Veselovský |  20:05

autoři: Kultura, ČTK | 8. 6. 2018 11:18

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama